NOS Shikou Saku 330mm Gyuto SK Steel 1990s-00's Kanto Gyuto
NOS Shikou Saku 330mm Gyuto SK Steel 1990s-00's Kanto Gyuto
NOS Shikou Saku 330mm Gyuto SK Steel 1990s-00's Kanto Gyuto
NOS Shikou Saku 330mm Gyuto SK Steel 1990s-00's Kanto Gyuto
NOS Shikou Saku 330mm Gyuto SK Steel 1990s-00's Kanto Gyuto
NOS Shikou Saku 330mm Gyuto SK Steel 1990s-00's Kanto Gyuto
NOS Shikou Saku 330mm Gyuto SK Steel 1990s-00's Kanto Gyuto
NOS Shikou Saku 330mm Gyuto SK Steel 1990s-00's Kanto Gyuto
NOS Shikou Saku 330mm Gyuto SK Steel 1990s-00's Kanto Gyuto
NOS Shikou Saku 330mm Gyuto SK Steel 1990s-00's Kanto Gyuto
NOS Shikou Saku 330mm Gyuto SK Steel 1990s-00's Kanto Gyuto
NOS Shikou Saku 330mm Gyuto SK Steel 1990s-00's Kanto Gyuto

NOS Shikou Saku 330mm Gyuto SK Steel 1990s-00's Kanto Gyuto

$188.00